બધા શ્રેણીઓ

સ્થાન: હોમ>બાયક્સિન પ્રોડક્ટ>7 કો-એક્સ્ટ્રુડેડ ફિલ્મ

7 કો-એક્સ્ટ્રુડેડ ફિલ્મ

7 લેયર EVOH ફિલ્મ

માળખું♦Co-extruded 7 layer and 11 layer
પ્રમાણપત્ર♦SGS જે આપણું સારું દર્શાવે છે તે FDA નું પાલન કરે છે


7 લેયર EVOH ફિલ્મ

♦Food such as meat,sausage,seafood,rice,fruit,vegetables,nuts ect.

♦Electronic Parts       

♦Chemical products  

♦Plastic products.

A.Better Clarity 

B.Higher Puncture Resistance

7 સ્તર EVOH Film

♦PA/EVOH/PA/PE(CPP)

♦PE/PA/EVOH/PA/PE(CPP)

 1)Provided with options like transparency, opacity, etc.

 2)Makes the pack lightweight, economically convenient and versatile

 3)Makes the packaging, transportation and storage most convenient

 4)High puncture and tear Resistance

 5)Very good seal strength

 6)Gives excellent bond strength

 7)Very Very Low OTR

 8)Food Grade.