หมวดหมู่ทั้งหมด

สถานที่ตั้ง: หน้าแรก>ศูนย์ข่าว>ข่าวอุตสาหกรรม

วิธีการควบคุมฟิล์มยืดกีดขวางคุณภาพการพิมพ์?

ข้อมูล 2020-05-28


Factors affecting the quality of the barrier stretched film has a lot of processing, printing is one of them, then how to control the print quality stretch film it?In the processing barrier stretch film control the printing environment, printing shop temperature and humidity changes on the substrate material and ink functionality has a certain impact, the environment is too dry can cause static film to form printing difficulties; the environment is too moist will the ink dry is not abundant, affect the ink's firmness.Thus, it should strictly control the ambient temperature tensile membrane barrier within the pressroom and absolute humidity, try to make it adhere to the absolute constant and ensure good ventilation, to increase the rate of occurrence of printing problems, in general, to control the temperature of the workshop between 18 ℃ ~ 25 ℃ is appropriate, insist on absolute humidity between 60% to 70% is appropriate. 
ในขั้นตอนการพิมพ์ฟิล์มยืดสิ่งกีดขวางสูงนอกเหนือไปจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณภาพการพิมพ์มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของคุณภาพการพิมพ์สีย้อมมีขนาดใหญ่มาก