සියලු ප්රවර්ග

ස්ථානය: මුල් පිටුව>බයික්සින් නිෂ්පාදනය>සම-නෙරපා හරින ලද චිත්‍රපටය

සම-නෙරපා හරින ලද චිත්‍රපටය

7 ස්ථර EVOH චිත්‍රපටය

ව්යුහය♦Co-extruded 7 layer and 11 layer
සහතිකය♦අපගේ යහපත පෙන්වන SGS FDA සමඟ අනුකූල වේ


7 ස්ථර EVOH චිත්‍රපටය

♦Food such as meat,sausage,seafood,rice,fruit,vegetables,nuts ect.

♦Electronic Parts       

♦Chemical products  

♦Plastic products.

A.Better Clarity 

B.Higher Puncture Resistance

7 ස්ථරය EVOH Film

♦PA/EVOH/PA/PE(CPP)

♦PE/PA/EVOH/PA/PE(CPP)

 1)Provided with options like transparency, opacity, etc.

 2)Makes the pack lightweight, economically convenient and versatile

 3)Makes the packaging, transportation and storage most convenient

 4)High puncture and tear Resistance

 5)Very good seal strength

 6)Gives excellent bond strength

 7)Very Very Low OTR

 8)Food Grade.