සියලු ප්රවර්ග

ස්ථානය: මුල් පිටුව>බයික්සින් නිෂ්පාදනය>බාධක - රික්ත බෑගය

බාධක - රික්ත බෑගය

රික්ත බෑග්, වාතය රහිත බෑග්, ශීත කළ බෑග්

ව්යුහය♦vacuum bags,airtight bag,frozen bags
සහතිකය♦අපගේ යහපත පෙන්වන SGS FDA සමඟ අනුකූල වේ


vacuum bags,airtight bag,frozen bags


vacuum bags,airtight bag,frozen bags


Our vacuum pouch extends the shelf-life of your products by removing the oxygen and eliminating dehydration loss and freezer

·  Materials PE/PA,PP/PA,PE/EVOH,PP/PA/EVOH,PE/PA/EVOH

·  Strong Barrier Performance to preserve the food Fragrance

·  Applied to 30 Minute-Steam-Sterilization Products

·  Enduring for High temperature like 110, 120, 130

·  1) suitable for all kinds of frozen food packing

·  2) excellent freeze resistant

·  3) low temperature heat sealing property

·  4) high transparency

·  5) excellent moisture, oxygen and gas barrier

·  6) superior printing quality

·  7) produced to client specifications

Frozen vacuum bag made from high barrier coextruded film which can prevent items form vapor,aroma, mildew, exygen,reserve quality and flavour of items, it also can extend food shelf life and gives execellent self presentation.

♦PE/Tie/PA/Tie/PE

♦PP/tie/PA/tie/PE

♦PA/TIE/EVOH/tie/PE

♦PE/Tie/PA/EVOH/PA/Tie/PE

♦PP/TIE/PA/EVOH/PA/tie/PE

Puncture resistance;

Keep fresh;

විනිවිදභාවය;

විඛාදන විරෝධී;

color printing available;

High strength material for heavy contents ;

High moisture barrier .