සියලු ප්රවර්ග

ස්ථානය: මුල් පිටුව>බයික්සින් නිෂ්පාදනය>EVOH බාධක තැටි / පත්රය

EVOH බාධක තැටි / පත්රය

ඉහළ බාධක සම-නිස්සාරණ තාප ස්ථායීකරණ පතුලේ චිත්රපටය

වෙළඳ නාමEVOH බාධක චිත්රපටය
ලාක්ෂණිකhigh barrier co-extrusion film


High barrier co-extrusion thermoforming පහළ චිත්රපටය

l         Edible oil and ghee

l         Dairy and marine products

l         Processed and ,ready to eat food

l         Dry fruits

l         Spices and pulses

l         Tea and coffee

l         Aromatic products

l         Hot & frozen food

l         Pharmaceutical,medical & hygiene products

l         Pickle,pulp & puree

1)       Puncture resistance

2)       Transparency

3)       Anti-corrosion

4)       Color printing available

5)       High strength material for heavy contents

6)       High moisture barrier

1)       PE/TIE/PA/TIE/PE

2)       PP/TIE/PA/TIE/PE

3)       PA/TIE/EVOH/TIE/PE

4)       PE/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE

5)       PP/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE

ඝනකම: 30 micron-300 micron

පළල: 120-780mm

උණුසුම් කාණ්ඩ