සියලු ප්රවර්ග

ස්ථානය: මුල් පිටුව>ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය>කර්මාන්ත පුවත්

මුද්‍රණ ගුණාත්මක බාධක දිගු කිරීමේ චිත්‍රපටය පාලනය කරන්නේ කෙසේද?

දත්ත2020-05-28


Factors affecting the quality of the barrier stretched film has a lot of processing, printing is one of them, then how to control the print quality stretch film it?In the processing barrier stretch film control the printing environment, printing shop temperature and humidity changes on the substrate material and ink functionality has a certain impact, the environment is too dry can cause static film to form printing difficulties; the environment is too moist will the ink dry is not abundant, affect the ink's firmness.Thus, it should strictly control the ambient temperature tensile membrane barrier within the pressroom and absolute humidity, try to make it adhere to the absolute constant and ensure good ventilation, to increase the rate of occurrence of printing problems, in general, to control the temperature of the workshop between 18 ℃ ~ 25 ℃ is appropriate, insist on absolute humidity between 60% to 70% is appropriate. 
In high barrier stretched film printing process in addition to the environmental impact of printing quality has a great impact on the quality of dye printing quality is very large.

උණුසුම් කාණ්ඩ